Este avís legal regula l’ús del servici dels llocs d’Internet:

www.creixentalcaliu.com

L’ús o l’accés a estos llocs implica que reconeixeu haver llegit i comprés estes condicions legals d’ús i acordeu complir-les íntegrament.

Si no esteu d’acord amb alguna de les condicions, declineu l’accés d’este lloc.

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris este document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de servicis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), com també informa a tots els usuaris del lloc web pel que fa a les condicions d’ús.

Tota persona que accedisca a este lloc web assumix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions ací exposades, com també a qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que poguera aparéixer en el lloc web, sense que existisca obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris estes informacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Propietat del lloc
D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació aplicable us informem que este lloc web www.creixentalcaliu.com i tots els seus subdominis són propietat del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València. Qualsevol informació extreta d’este lloc web, en format text o imatge, etc., ha de citar-ne l’origen.

Podeu contactar amb el servici propietari del web en l’adreça de correu electrònic gnl@valencia.com.

Llevat que expressament s’establisca d’una altra manera, les comunicacions amb el propietari s’han de realitzar per mitjà de l’esmentada adreça electrònica.

Responsabilitat
El prestador s’eximix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que esta informació haja sigut manipulada o introduïda per terceres persones.

Del lloc web del client és possible que es redirigisca a continguts de tercers llocs web. Atés que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, este no assumix cap tipus de responsabilitat respecte a estos continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que poguera contravindre la legislació estatal, europea o internacional, la moral o l’ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a este lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeten a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment d’allò que es disposa en l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, coŀlaborant activament en la retirada o, si escau, en el blocatge de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravindre la legislació estatal, europea o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari considere que hi ha en el lloc web algun contingut que poguera ser susceptible d’esta classificació, us demanem que ho notifiqueu a l’administrador del lloc web.

Este lloc web ha sigut revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, el prestador no descarta la possibilitat que hi haja certs errors de programació, o que esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facen impossible l’accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals
En compliment de la Llei 34/2002, de servicis de la societat de la informació i el comerç electrònic, us informem que, si doneu el vostre consentiment, les vostres dades personals seran també utilitzades per a l’enviament d’informació cultural i de l’activitat del nostre lloc web. Si no vol continuar a rebre informació, comuniqueu-nos-ho via correu electrònic a l’adreça gnl@valencia.es.

Propietat inteŀlectual
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu, la seua programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text o gràfics són propietat del prestador o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat inteŀlectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual anaren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requerix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat inteŀlectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparéixer en el lloc web per haver estat incorporats als recursos que s’oferixen, pertanyen als seus respectius propietaris i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que poguera suscitar-se amb estos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i inteŀlectual, cosa que no implica esment o aparició en el lloc web l’existència de drets ni cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos.

Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de la ciutat de València.

Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan esta es connecta a Internet. Tota esta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estatístics que permeten conéixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

Seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir estes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

Tot procés de contractació o que comporte la introducció de dades personals de nivell alt serà sempre transmés per mitjà del protocol de comunicació segura, de tal forma que cap tercer tinga accés a la informació transmesa per via electrònica.